• വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലെ ഗർഭിണികളുടെയും, കുട്ടികളുടെയും ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ click here

  • വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം അവലംബിക്കേണ്ട ആരോഗ്യ മുൻകരുതലുകൾ click here

  • പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണ കർമ്മ പരിപാടി click here

  • വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനുശേഷം വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ click here

  • വെള്ളപ്പൊക്കം - ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയ്ക്കായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ click here